Пословник Школског одбора

Од ОШ ”Дринка Павловић”

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим пословником ближе се уређује организација и рад Школског одбора Основне школе „Дринка Павловић“ (у даљем тексту: Школе) , а нарочито: припремање и сазивање седнице, ток седнице и одлучивање, одлучивање без одржавања седнице, одржавање реда на седници, одлагање и прекид седнице, као и вођење записника са седнице Школског одбора.

Члан 2

Школски одбор има девет чланова укључујући и председника.
Председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Школски одбор представља и заступа председник Школског одбора (у даљем тексту: председник), а у случају спречености председника, његов заменик.

Члан 3

Председник, односно његов заменик и секретар Школе (у даљем тексту: секретар) старају се о правилној примени одредаба овог Пословника.

Члан 4

Конститутивну седницу (прва седница новог сазива Школског одбора) сазива и води председник Школског одбора претходног сазива.
На конститутивној седници се верификује мандат нових чланова Школског одбора и врши избор председника, заменика. Записничар школског одбора је секретар школе. У његовом одсуству одбор именује записничара за ту седницу.

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.