Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Од ОШ ”Дринка Павловић”

Овим Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених ( у даљем тексту: Правилник ) у Основној школи „Дринка Павловић“ ( у даљем тексту: Школа ) уређују се обавезе запослених у раду и њихова одговорност за повреду радних обавеза и дужности и причињену штету, покретање и вођење дисциплинског поступка, изрицање мера за учињене повреде радних обавеза, рокове застарелости покретање и вођење поступка, рокови застарелости и извршења дисциплинских мера и друга питања веазана за дисциплинску одговорност запослених.

Правилник о дисциплинској одговорности запослених ПРЕУЗМИ

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.