Савет родитеља

Од ОШ ”Дринка Павловић”

САВЕТ РОДИТЕЉА

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.  Сарадњу са Саветом родитеља остварују директор школе,  школски психолог или делегирано лице од стране Наставничког Већа.

Савет родитеља:

 • Предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор
 • Предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и друге тимове школе
 • Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада
 • Учествује у поступку предлагања изборних предмета и поступку избора уџбеника
 • Разматра предлог плана и програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
 • Разматра намену коришћења средстава остварених радом заједнице,од проширене делатности школе, од донација и средстава ученика
 • Учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона о основама состема образовања и васпитања
 • Разматра услове за рад ученика Разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика
 • Учествује у поступку прописивања мера за правила понашања у установи
 • Даје сагласност на програм и организовање екскурзија, односно програма наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању
 • Доноси пословник о свом раду
 • Разматра и друга питања предвиђена Статутом

Дневна организација за ученике нижих разреда је иста по питању Продуженог боравка, ужине, ручка.

О свим планираним активностима разредне старешине су у обавези да упознају родитеље на родитељским састанцима.

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.