Стручни тимови

Од ОШ ”Дринка Павловић”

СТРУЧНИ  АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Чланови актива:

Биљана Поповић руководилац актива

Божидар Остојић члан

Тамара Милићевић члан

Славица Хорват члан

Немања Протић члан

Драгана Ивковић члан

Циљ рада актива је да  методолошки повеже садржаје, активности и  пројекте који су део унапређивања васпитно-образовног рада школе.

 СТРУЧНИ ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Према Школском развојном програму који је усвојен за период од 2018/2022. годину, основни циљ је даље унапређивање квалитета образовања и васпитања заснованих на Образовним стандардима за основну школу.

Особеност ОШ „Дринка Павловић” пружа  континуиран и комплексан развој функционалног знања, вештина, умећа и ставова, тако да све области школског живота буду заступљене.

Чланови Стручног актива за развојно планирање (САРП) су:

Марина Дрндарски руководилац актива

Јелисавета Вилотић члан

Јелена Бобаревић члан

Ивана Мицић члан

Јоле Булатовић члан

родитељ члан

ученик из Парламента члан

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

Биљана Стевановић руководилац тима

Божидар Остојић члан

Марија Тривунчић члан

Мирјана Бановић члан

Немања Протић члан

Јоле Булатовић члан

ШКОЛСКИ  ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊE

Законом о основама система образовања и васпитања из 2003. године, постављене су основе система обезбеђивања квалитета у образовању. На основу стратешког плана до 2006. године предвиђени су кораци, активности и рокови за израду документа за смовредновање школа  са задатком развоја система самовредновња школа, подршке школама за самовредновање, обуку, развој система спољашњег вредновања и реализовање програма спољашњег  вредновања. Крајем  2010. године Завод за вредновање квалитета овразовања и васпитања објавио је Стандарде квалитета рада образовно-васпитних установа.

Циљ  вредновања и самовредновања школе је:

  • Унапређивање квалитета рада школе
  • Прихватање одговорности  свих актера у образовном систему за сопствени рад и развој
  • Јачање међусобног поверења и повећање аутономије школе
  • Прихватање и примену стандарда у пракси
  • Рационално планирање и коришћење ресурса школе

Чланови школског  тима  ОШ”Дринка Павловић” за вредновање и самовредновање :

Јелена Ковачевић руководилац тима

Ирини Котронис Пановски члан

Винка Радош члан

Иваа Томић члан

Тамара Панић Милошевићчлан

Кристина Радојичић члан

родитељ члан

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА:

Јелена Костадиновић руководилац тима

Јелисавета Вилотић члан

Божидар Остојић члан

Слободан Живковић члан

Драгана Живковић члан

Ивана Мицић члан

Ранка Вујановић члан

Милица Дугоњић члан

Јоле Булатовић члан

KOНTAKT ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРИЈАВУ НАСИЉА У ШКОЛИ – ПРЕУЗМИ

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

Јоле Булатовић, руководилац тима

Славица Хорват, члан

Биљана Поповић, члан

Милица Дугоњић, члан

Љиљана Новковић, члан

 Родитељ, члан

Ученик из Парламента, члан

Представник локалне самоуправе, члан

ТИМ ЗА ПРОФЕСОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

Божидар Остојић руководилац тима

Катарина Колаковић члан

Немања Протићчлан

Наташа Васић члан

Мирјана Анђелковић Киселички члан

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 

Љиљана Новковић руководилац тима

Иван Пауновић члан

Мирјана Бановић члан

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Јоле Булатовић, руководилац тима

Биљана Поповић, члан

Немања Протић, члан

Руководиоци стручних већа, чланови

Руководилац Тима за самовредновање, члан

Стручни сарадник, члан

ТИМ ЗА АЖУРИРАЊЕ САЈТА

Немања Протић, руководилац тима

Славица Хорват, члан

 

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.