Кодекс Понашања

Од ОШ ”Дринка Павловић”

ПРАВИЛА О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ, РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ДРУГИХ ЛИЦА У ШКОЛИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилима уређују се  међусобни односи ученика, запослених, родитеља ученика и других лица у Школи, чиме се негују односи разумевања, уважавања и развијања позитивне атмосфере у Школи, ближе одређују обавезе и одговорности ученика, запослених, родитеља ученика и других лица који користе услуге Школе  и утврђују основна правила понашања у ОШ “Дринка Павловић» у Београду (даљем тексту : Школа).

Члан 2.

Поштовањем и применом ових правила обезбеђује се несметан рад, повећана безбедност ученика, очување школске имовине, општа и радна дисциплина чиме се доприноси бољем успеху ученика, угледу Школе и стварају основе за боље и савременије услове рада.

Члан 3.

У Школи су забрањене активности којима се врши дискриминација по било ком основу.

У Школи није дозвољено страначко организовање.

У Школи није дозвољено деловање секти.

II ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

Члан 5.

Права ученика остварују се у складу са позитивним међународним уговорима и конвенцијама и законом, а Школа је дужна да обезбеди њихово остваривање, а нарочито право на :

 • квалитетан образовно-васпитни рад
 • уважавање личности
 • свестрани развој личности
 • заштиту од дискриминације и насиља
 • благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање
 • информацију о његовим правима и обавезама
 • подношења приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања
 • слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента
 • учествовање у раду органа Школе у складу са законом
 • покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тачке 1-9 овог члана нису остварена.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

Члан 10.

Дужност ученика је да :

 • редовно похађа наставу, стиче знања, овладава вештинама и уредно извршава све друге обавезе у васпитно-образовном процесу
 • долази у школу и друга места у којима Школа организује и спроводи образовно-васпитни процес, прикладно и пристојно одевен
 • брине се о личној хигијени и уредности, хигијени школскских и других просторија у којима се врши обаразовна- васпитна делатност
 • долази у школу на време пре почетка часа, а после знака за почетак наставе буде на свом месту, спреман за њен почетак
 • дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, испита, као и свим другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних, и других активности
 • води сам рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора
 • чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван Школе
 • се пристојно понаша и када није у Школи.

III ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

Члан 19.

У свом раду наставник треба да са ученицима, родитељима, запосленима и другим лицима успостави односе засноване на уважавању, разумевању и поштовању, толеранцији и избегавању сукоба.

Свађе, вређање, игнорисање или отворена нетрпељивост међу запосленима нису дозвољене.

Члан 20.

Дужности наставника су да :

 • сарађује са директором, односно помоћником директора и извршава њихове налоге
 • стручним знањем осигура постизање исхода прописаних општим и посебним основама школског програма, уважавајући предзнања и посебне могућности  ученика
 • долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика рада
 • одлази на време на часове
 • на време обавести о свом изостајању са посла  директора, помоћника директора, секретара или руководиоца већа ради благовременог организовања замене
 • користи инвентар и опрему Школе у службене сврхе
 • прибави одобрење директора Школе за изношење средстава рада из Школе
 • долази на наставу прикладно одевен и уредан
 • поштује распоред дежурства које му одреди директор, односно помоћник директора Школе
 • не угрожава и не повређује физички или психички интегритет ученика /да га физички, психички не кажњава и да га морално,сексуално или на други начин не злоставља/
 • не вређа ученике и запослене
 • не изражава националну, политичку, верску, расну и полну нетрпељивос
 • не даје и не потстиче на употребу алкохолних пића, и наркотичких средстава код ученика
 • пријави набављање и употребу алкохолних пића, наркотичких средстава и других психоактивних супстанци
 • не врши политичко организовање и деловање у просторијама Школе
 • води потпуну, благовремену и савесну евиденцију
 • не врши неовлашћену промену података у евиденцији, односно школској исправи, брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем подтака
 • чува од уништења и оштећења скривања и изношења евиденције, односно школске исправе
 • да на увид резултате писмене провере знања ученицима, родитељима, односно старатељима
 • прими и даје на увид евиденције лицу који врши надзор над радом Школе, родитељима, односно старатељима.

IV ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан 30.

Родитељ, односно старатељ ученика дужан је да :

 • прати понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се информише о томе
 • не улази у учионице за време трајања наставе
 • сарађује са одељењским старешином и неизоставно се одазовена позив разредног старешине и другог предметног наставника
 • поштује налоге и предлоге дежурног наставника
 • сарађује са предметним наставником
 • редовно присуствује родитељским састанцима
 • пружа помоћ Школи у остваривању васпитног рада
 • доприноси остваривању планираних задатака Школе, побољшању услова живота и рада
 • се пристојно и примерено опходи према свим запосленима у Школи , без вређања, омаловажавањаили на други начин вршења притиска.

Члан 31.

Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без сагласности његовог родитеља, односно старатеља, осим када се ради о материјалној штети коју је ученик начинио Школи.

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.