Пословник о раду Наставничког већа

Од ОШ ”Дринка Павловић”

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим пословником уређује се начин рада, сазивање и припремање седница, доношење одлука и гласање, вођење записника и сва друга питања од значаја за рад Наставничког већа Основне школе „Дринка Павловић“.
Наставничко веће је стручни орган Школе кога чине наставници и стручни сарадници.
Одредбе овог пословника обавезне су за све чланове Наставничког већа и сва друга лица која присуствују седници.

Члан 2

Наставничко веће, као стручни орган, стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада у Школи а његове надлежности прописане су Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању и васпитању, а прецизно дефинисане Статутом Школе.

Члан 3

Наставничко веће свој рад обавља на седницама.
Седнице су јавне и њима присуствују сви чланови овог стручног органа.
Наставничко веће даје мишљење у поступку избора директора на посебној седници којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима, тајним гласањем.

Члан 4

Директор школе одговоран је за правилну примену одредаба овог пословника и за свој рад одговара Школском одбору и министру.

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.