Правилник о испитима у основној школи

Од ОШ ”Дринка Павловић”

Члан 1

Овим правилником утврђују се врсте испита, рокови за полагање испита, испитна комисија, организација и начин полагања испита, оцењивање на испиту, записник о полагању испита и правна заштита ученика у вези са полагањем испита у Основној школи “Дринка Павловић” (даље: Школа) у складу са Законом, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом Школе.
Врсте испита и рокови за полагање
Члан 2

У Школи се полажу следећи испити:
– завршни;
– поправни;
– разредни;
– испити ученика који завршава школовање у року краћем од предвиђеног – брже напредовање;
– испит по приговору на закључну оцену и испит;
– испити ученика осмог разреда који имају више од две недовољне оцене или нису положили поправни испит;
– испит из страног језика који ученик није изучавао у Школи;

Члан 3

Завршни испит полаже ученик након завршеног осмог разреда, по програму завршног испита за школску годину у којој је завршио осми разред, писаним путем – решавањем тестова, у складу са Законом о основном образовању и васпитању. Ближе услове којима је уређен завршни испит прописује министар.
Поправни испит полаже ученик од четвртог до осмог разреда који на крају другог полугодишта или на разредном испиту има до две недовољне закључне бројчане оцене из наставних предмета, као и ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из једног или два предмета.
Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више наставних предмета. Ученик може бити неоцењен из наставног предмета уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова тог предмета, а оцењивањем се утврди да није достигао образовне стандарде на основном нивоу
Ученик може да полаже испит из страног језика који се није изучавао у школи, по прописаном програму наставе и учења за одређени разред.
Испит у поступку бржег напредовања ученика – ученик који се истиче знањем и способностима може у току једне школске године да заврши два разреда, полагањем испита и заврши основну школу у року краћем од осам година, под условима и по поступку који прописује министар. Испуњеност услова за брже напредовање ученика утврђује наставничко веће.
Ученик осмог разреда који има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни испит, не понавља разред, већ завршава започето образовање и васпитање у истој школи полагањем испита из предмета из којих има недовољну оцену, у складу са Законом.
Испит по приговору полаже ученик који је поднео приговор, на закључну оцену из предмета и жалбу на испит

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.