Пословник Савета родитеља

Од ОШ ”Дринка Павловић”

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим Пословником уређује се начин рада и одлучивања Савета родитеља Основне школе „Дринка Павловић“. (у даљем тексту: Савет).

Члан 2

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења.
Представник за Савет бира се на почетку школске године, на првом родитељском састанку.

Савет родитеља:
1) предлаже представнике родитеља ученика односно других законских заступника ученика у орган управљања;
2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе и стручни актив за развојно планирање;
3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;

4) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
5) разматра предлог школског програма , развојног плана, годишњег плана рада;
6) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
7) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
8) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља односно другог законског заступника;
9) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

10) учествује у поступку прописивања мере, начина и поступка заштите и безбедности ученика за време боравка у установи и свих активности које организује установа из члана 108. Закона о основама система образовања и васпитања;

11) даје сагласност на програм и организовање екскурзије,програм наставе у природи, студијског путовања и разматра извештај о њиховом остваривању;

12) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;

13) разматра и друга питања утврђена статутом.

14) обавља и друге послове за које се укаже потреба.

Савет своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.