Статут школе

Од ОШ ”Дринка Павловић”

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

  1. 1.Предмет Статута

Члан 1.

Овим статутом ближе се уређују организација, начин рада, управљање и руковођење у Основној школи „Дринка Павловић“ у Београду (у даљем тексту: Школа), поступање органа установе ради обезбеђивања остваривања права и обавеза детета и ученика, права и обавеза родитеља, односно другог законског заступника, заштита и безбедност деце, ученика и запослених и мере за спречавање повреда забрана утврђених овим законом, начин објављивања општих аката и обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања, у складу са Законом.

Члан 2.

Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба.

Образовно-васпитни рад обухвата наставу и друге облике организованог рада са ученицима.

Члан 3.

Школа обавља делатност основног образовања и васпитања остваривањем школског програма у школском простору.

На основу члана 57. став 1. тачка 1, а у вези с чланом 43. став 3. Закона о основама система образовања и васпитањa (“Службени гласник РС” , бр. 88/2017,27/2018 и др. закони у даљем тексту: Закон) и члана 67. став 2. тачка 1) Статута ОШ „Дринка Павловић“,  бр. 408 од 03.04.2018. године, Школски одбор на седници одржаној 15.11.2018. године, донео је

 

ИЗМЕНE СТАТУТА  ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“, БРОЈ 408 ОД 03.04.2018. ГОДИНЕ

 

Члан 1.

У  Члану 67. став 2. тачка 1) додаје се

Нови Члан 67. став 2 тачка 1) гласи:

 

  1. лакшу повреду обавезе, која се утврђује посебним Правилником Школе;

1) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада до 25 часова у току школске године;

2) ометање рада у одељењу;

3) недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у Школи;

4) изазивање нереда у просторијама Школе и школском дворишту;

5) непоштовање одлука надлежних органа Школе;

6) необавештавање родитеља, односно другог законског заступника ученика о резултатима учења и владања и непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника;

7) оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених у Школи;

8) оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запослених у Школи;

9) неоправдано закашњавање на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада;

10) нарушавање естетског изгледа Школе и школског дворишта;

11) и други облици лакше повреде обавеза (овде се могу навести и неке друге лакше повреде обавеза).

 

Члан 2.

Додаје се нови члан 68а.

 

ДРУШТВЕНО – КОРИСТАН ОДНОСНО ХУМАНИТАРНИ РАД

 

Друштвено-користан и хуманитарни рад обухвата активности чијим се остваривањем развија друштвено одговорно понашање ученика и представља облик ресторативне дисциплине.

Ресторативна дисциплина је приступ којим се омогућава умањивање или отклањање начињене штете, односно последица те штете, развија свест о одговорности и последицама сопственог и понашања других и поправљају односи укључених страна.

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад школа одређује ученику у складу са тежином учињене лакше и теже повреде обавеза ученика или повреде забране утврђене Законом водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика.

У ситуацији када се мера изриче ученику који наставу похађа по индивидуалном образовном плану узима се у обзир и мишљење представника тима за инклузивно образовање.

Директор школе, у ситуацији када је учињена тежа повреда обавезе ученика или повреда забране, покреће васпитно-дисциплински поступак, доноси план појачаног васпитног рада и упоредо са тим обавља консултације са родитељем, односно другим законским заступником и учеником и бира од предвиђених активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада активност за меру која се изриче.

Евиденцију о току спровођења активности води одељенски старешина у сарадњи са педагогом, који су задужени за њено остваривање и праћење. Евиденција се води на формулару појачаног васпитног рада са учеником.

Одељенски старешина подноси извештај о ефектима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада органима школе зависно од тога која је васпитна или васпитно- дисциплинска мера изречена, и то за активности одређене уз:

– васпитне мере опомена и укор одељењског старешине – извештава се одељенско веће;

– васпитну меру укор одељењског већа – извештава се одељенско веће;

– васпитно-дисциплинску меру укор директора – извештава се директор школе;

– васпитно-дисциплинску меру укор наставничког већа – извештава се наставничко веће.

Примери активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада побројани су односно табеларно приказани у Правилнику о обављању друштвено корисног односно хуманитарног рада („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2018).

 

 Члан 3.

Измене и допуне Статута ОШ „Дринка Павловић“ ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

_____________________________________

Весна Дедић

Измене Статута ОШ „Дринка Павловић“  објављене су на огласној табли школе дана 16.11.2018. године.

 

 

Секретар

________________

 

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.